FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i Odpowiedzi

Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje
lub pobiera energię elektryczną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Nie. Zmiana sprzedawcy jest dobrowolna.

Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna. Bezkosztową zmianę sprzedawcy energii elektrycznej
gwarantuje ustawa Prawo Energetyczne.

W przypadku pierwszej zmiany odbiorcy energii, odbiorcy przyłączeni do średniego i
wysokiego napięcia (grupy taryfowe B i A) mogą być zobowiązani do modernizacji swojego
układu pomiarowego na własny koszt.

Klient zmieniający obecnego sprzedawcę energii elektrycznej z pomocą O3Energy zyskuje
korzyści płynące z naszej oferty m.in. stabilne raunki za prąd, pakiet bonusów
marketingowych czy gwarancję niezmienności ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
Szczegółowe informacje uzyskać Państwo mogą na naszej stronie internetowej lub
kontaktując się z nami telefonicznie bądź osobiście.

Tak, zmiana sprzedawcy jest bezpieczna. Cały proces zmiany sprzedawcy dozoruje Urząd
Regulacji Energetyki. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne klient nie ponosi ryzyka.

Oczywiście. Nie ma formalnych przeszkód dla powrotu do wcześniejszego sprzedawcy. Jeśli
będzie on zainteresowany podpisaniem z Państwem umowy.

Termin zmiany sprzedawcy jest ustawowo regulowany i wynosi 30 lub 14 dni, w zależności
od tego, czy jest to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy. Należy jednak pamiętać, iż
czas ten będzie również wynikał z terminów wypowiedzenia umowy poprzedniemu
sprzedawcy, który może wynosić nawet 3 miesiące, a u niektórych sprzedawców wynosi
nawet 6 miesięcy.

Nie ma ograniczeń w liczbie dokonywanych zmian sprzedawcy energii elektrycznej,
częstość zmian ograniczona jest wyłącznie czasem trwania procedury zmiany sprzedawcy.

Umowę można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Najczęściej zawierane są
umowy na okres trzech bądź pieciu lat.

W przypadku niskich taryf C 11 C12a C12b istnieje możliwość zawarcia umowy
kompleksowej ( na sprzedaż i dystrybucję prądu ) z określonymi spółkami obrotu.

Nowa umowa powinna zacząć obowiązywać w dniu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym
sprzedawcą, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość sprzedaży.

Nie. Dotychczasowy sprzedawca energii będzie zapewniał prąd do momentu wejścia w
życie umowy z nowym dostawcą

W większości przypadków, przy zmianie sprzedawcy energii nie trzeba zmieniać licznika.
Licznik poboru energii (układ kontrolno-pomiarowy) pozostaje ten sam, ponieważ jest
własnością lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Nie. Po zmianie Sprzedawcy nadal będą Państwo korzystać z sieci energetycznej lokalnego
dostawcy energii, jakim jest Operator Systemu Przesyłowego lub Operator Systemu
Dystrybucyjnego w danym rejonie.

Jeśli zawrą Państwo z nami umowę kompleksową, dla taryf C11, C12a C12b będą Państwo
otrzymywać jedną fakturę. Dla taryf wyższych prawo przewiduje umowy rozdzielone

Nie, stawki dotyczące usług dystrybucji pozostaną bez zmian. Opłaty dystrybucyjne są
identyczne dla każdego Klienta w danej grupie taryfowej bez względu na to, z jakim
sprzedawcą Podpisali Państwo umowę i bez względu na to, czy podpisana umowa jest tylko
umową zmiany sprzedawcy, czy umową kompleksową, czyli umową zmiany sprzedawcy i
dystrybutora. Stawki za przesyłanie energii dla całego kraju zatwierdza Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki.

Dystrybutor energii (OSD – operator systemu dystrybucyjnego) to instytucja odpowiedzialna
za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie, w skład której wchodzą m.in. linie
przesyłowe, stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe. Na danym terenie wszystkich
odbiorców obsługuje jeden dystrybutor. Odbiorcy energii nie mają możliwości zmiany
dystrybutora. Sprzedawca (dostawca) korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest
odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy.

Licznik odczytuje cały czas dotychczasowy dystrybutor energii (OSD), który odczytywał
licznik do tej pory.

Zawarcie przez Państwa umowy kompleksowej, czyli umowy zmiany sprzedaży i dystrybucji
nie zwalnia dotychczasowego dystrybutora od odpowiedzialności za utrzymanie i naprawę
sieci dystrybucyjnych. Operator Systemu Dystrybucyjnego tak jak do tej pory będzie
zajmował się obsługą techniczną oraz odczytem liczników.

W takiej sytuacji zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz regulacjami URE, na jego
miejsce wchodzi automatycznie tzw. sprzedawca rezerwowy, czyli historyczny sprzedawca
dla danego obszaru i to on wejdzie na miejsce upadłego sprzedawcy prądu. Mechanizm
sprzedawcy rezerwowego jest gwarantem ciągłości dostaw energii elektrycznej. Klient
płacący rachunki nie może zostać pozbawiony dostaw energii elektrycznej.

Jesteśmy dla Ciebie

Zadzwoń: +48 512 70 30 30

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od o3 Energy z siedzibą w Łodzi (91-342) ul. Zbąszyńska4: telefonicznych połączeń przychodzących oraz wiadomości sms na podany w formularzu numer telefonu i/lub wiadomości e-mail na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej, tj. informacji marketingowych w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dumnie wspieramy przedsiębiorców!!